fbpx
 
НОВИНИ
РЕГІОНИ
АР Крим
Вінниця
Волинь
Дніпропетровськ
Донецьк
Житомир
Закарпаття
Запоріжжя
Івано-Франківськ
Київська обл.
Кіровоград
Луганськ
Львів
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Суми
Тернопіль
Харкiв
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
м. Cевастополь
м. Київ
Світ
Білорусь
КАТЕГОРІЇ
всі теми
Новини Cтудреспубліки
Новини НДЛМ
Новини ВМГО
Аналітика
 
18-06-2010 / всі теми /  Світ

«Універсалізація прав, побудова нового громадянства»

ENGLISH VERSION

«Універсалізація прав, побудова нового громадянства» — саме такою була тема Європейського молодіжного семінару по міграції. 4-6 червня 2010 року Іспанська молодіжна рада організувала міжнародний семінар, який проходив в Саламанці (Іспанія) за участі близько 60 учасників із Західної, Центральної та Східної Європи, у т.ч. представника Студреспубліки та УМФ із України Руслана Хасанова.

Інтеграція молодих мігрантів у суспільство – головний пріоритет Іспанської молодіжної ради. Цілі та діяльність в цьому напрямі розвивались в рамках проекту «Young migrants and their associative participation», що спрямований на досягнення активної участі молодих мігрантів в русі для конструювання багатокультурного суспільства.

Метою семінару було зрозуміти ситуацію молодих мігрантів та вивчити проекти країн-членів Євросоюзу та країн Східної і Центральної Європи, спрямовані на формування міжнаціонального суспільства.

Додатково організатори ставили собі за мету проаналізувати політику ЄС щодо міграції , а також створити площадку для учасників семінару для обміну досвідом.

На установчій доповіді Хавєр де Лукас, експерт з міграції та прав людини, ввів учасників семінару в робочу атмосферу та розставив акценти для подальшої роботи. Головною ідеєю, яку намагався донести експерт, була побудова «нового громадянства». Суть даного поняття полягає в уніфікації національностей, які проживають на території принаймні Європи. Метою такої уніфікації він бачить рівність усіх громадян та зменшення проявів расизму, расової нерівності та дискримінації. Такий старт надихнув учасників на серйозну роботу, адже завданням семінару було створення програми подальшої роботи в напрямку вдосконалення міграційних процесів.

Для більш чіткої та злагодженої роботи семінар було розбито на чотири блоки:

  • соціальна та політична роль мігрантів;

  • освіта та міграція;

  • працевлаштування та міграція;

  • права людини/законодавство та міграція.

Хочеться відмітити, що під час роботи в групах над поставленими завданнями по кожному блоку, учасники майже не розходились в думках, представники усіх країн підтримували демократичні засади та погоджувались, що рівність прав і свобод повинна бути невідємною складовою майбутнього суспільства, не може бути расової дискримінації чи інших проявів приниження або обмеження прав представників окремих народів. Хоча й виникали труднощі з релігійними питаннями та ставленням корінних жителів до приїжджих. Якщо релігію вирішили залишити без втручань, то другу проблему запропонували вирішити за допомогою пропаганди серед місцевих жителів та тлумачення позитивних сторін даного процесу.

Представником Студреспубліки та Українського молодіжного форуму Русланом Хасановим було запропоновано більш чітко розмежувати Європу на промислові та інші зони, тобто посилити міжнародний поділ праці. Такий підхід значно посилить інтерес до міграції серед населення та збільшить ефективність та швидкість економічного росту та розвитку.

Підсумовуючи, не можу не відмітити високий рівень організації заходу, якщо говорити про матеріальну складову та умови проживання. Щодо методології проведення та змістовного наповнення семінару, то очікування не були виправдані в повній мірі Проте всі учасники залишились задоволеними, знайшли нових друзів за кордоном. Іспанські колеги провели невелику екскурсію містом Саламанка, розповіли про його давню історію, показали пам’ятки архітектури XV століття.

Від себе переказую подяку «Студентській республіці» й УМФ за надану довіру представляти Україну на міжнародному молодіжному семінарі.

 

 


 

 «Universalizing rights, building new citizenship» — was the subject of the European Youth Seminar on migration. From the 4-th to 6-th June 2010 Spanish Youth Council organized an international seminar, held in Salamanca (Spain). 60 participants from West, Central and Eastern Europe took part in the seminar, including representative of Studrespublika and Ukranian Youth Forum.

«Universalizing rights, building new citizenship» — was the subject of the European Youth Seminar on migration. From the 4-th to 6-th June 2010 Spanish Youth Council organized an international seminar, held in Salamanca (Spain). 60 participants from West, Central and Eastern Europe took part in the seminar, including representative of Studrespublika and Ukranian Youth Forum — Ruslan Khasanov.
Integration of young migrants in society is the main priority of the Spanish Youth Council. The aims and activities in this area evolved as part of the project «Young migrants and their associative participation», which was detected to achieve active participation of young migrants for construction of multicultural societies.
 
The workshop was to understand the situation of young migrants and examine projects of European Union member countries and Central and Eastern Europe for the formation of international society.
Also organizers tried to analyze the EU policy on migration and establish a platform for participants to share experiences.
 
In the inaugural report of Javier de Lucas, an expert on migration and human rights, introduced the participants in the working atmosphere and specify focus for further work. Building a "new citizenship" was the main idea. The essence of this concept is the unification of nationalities living in Europe at least. The purpose of this unification is the equality of all citizens and reduce the manifestations of racism, racial inequality and discrimination. This start inspired the participants to serious work, as objective of the seminar was to create a program of further work for improvement of migration processes.
 
For more clear and coherent work seminar was divided into four blocks:
— Social and political role of migrants;
— Education and migration;
— Employment and Migration;
— Human Rights legislation and migration.
I want to note that participants had the same mind being working in groups in each block, representatives of all countries support democratic principles and agree that equality of rights and freedoms must be an integral part of future society, can not be racial discrimination or other forms of degradation or restrict the rights of representatives of different nations. Although were some difficulties with religious issues and attitudes of natives to newcomers. Religion decided to leave without interference, but the second problem suggested to solve by promoting among local residents and interpretation of the positive sides of this process.
 
Ruslan Khasanov — representative of Studrespublika and Ukranian Youth Forum suggested to separate more Europe more clearly for industrial and other areas, to enhance the international division of labor. This approach greatly increase an interest in migration among the population and increase the efficiency and speed of economic growth and development. 
Summing up, I can not mention the high level of the organization of event — material component and living conditions. As for methodology and content of the seminar, the expectations were not fully justified. However, all participants were satisfied as they found new friends abroad. Spanish colleagues conducted a small tour of Salamanca, told about his long history and showed architectural monuments of the XV century.
 
Thank very much to Studrespublika and Ukranian Youth Forum for giving credibility to represent Ukraine in international youth seminar.Підпишіться на Телеграм-канал Studrespublika, щоб оперативно отримувати найважливішу інформацію про діяльність Студреспубліки

Автор: Руслан Хасанов